1. Postanowienia ogólne.

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem: https://skoncentrowana.pl/sklep/,  prowadzony jest przez Właściciela Sklepu: firma Diet Coaching Beata Tomczyk.

1.2 Niniejszy Regulamin określa:

 1. a) warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień,
  b) zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary.
  c) procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

1.3. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

1.4. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email oraz łącza internetowego, a także akceptację plików cookies.

 • Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

1.5.Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

 

 1. Definicje.

2.1.  Autor i Właściciel Sklepu – firma Diet Coaching Beata Tomczyk właściciel i administrator Serwisu www.skoncentrowana.pl, z siedzibą w Majdanie Królewskim, ul. Rzeszowska 60, 36-110 Majdan Królewski.

2.2. Sklep, sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://skoncentrowana.pl/sklep/,  pośredniczący między Autorem a Klientem w transakcjach sprzedaży Produktów zamieszczony w sieci Internet.

2.3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkt w Sklepie.

2.4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.

2.5. Towar – produkty prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży np. e-booki, kursy online, webinary.

2.6. Serwis- strona internetowa pod adresem: www.skoncentrowana.pl.

2.7, Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi
od pracy.

2.8. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.

 

 1. Warunki korzystania ze Sklepu.

3.1.  Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą dokonywać zakupu towarów.

3.2. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.

3.3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu dostępnego po naciśnięciu przycisku – „do koszyka” pod opisem danego produktu, lub w podsumowaniu listy/koszyka zakupów.

3.4. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz opisem towaru.

3.5.  Sprzedaż Produktu może być ograniczona czasowo i ilościowo w sposób określony w Serwisie.

3.6.Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia i dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

3.7.  Zamówienia realizowane są bezpośrednio po otrzymaniu przez Autora/Właściciela Sklepu należności uiszczanej dostępnymi w Sklepie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na Sklepie oraz przy składaniu zamówienia.

3.8. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

3.9.  Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich. Ceny nie zawierają podatku VAT.

3.10.  Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.

3.11.   Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura.

3.12. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:

 1. Imię i nazwisko/firmę,
 2. Adres zamieszkania/siedziby,
 3. Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
 4. Numer zamówienia,
 5. Adres korespondencyjny.

Każdy dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o  zmianach w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Płatności online.

4.1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest EPŁATNOŚCI SP. Z O.O. SP. K.
UL. 27 STYCZNIA 9 | 34-120 ANDRYCHÓW.

4.2. W sklepie honorowane są następujące formy płatności płatności: tradycyjny przelew bankowy na konto Bank Millennium 68 1160 2202 0000 0002 2376 6552.

4.3.  Dokonanie płatności stanowi usługę płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, która polega na przyjmowaniu przez właściwy bank lub operatora płatności zapłat pieniężnych dokonywanych przez Klienta opłat, które przekazywane są na rachunki Autora. Powyższe podmioty udostępniają Klientowi instrument płatniczy umożliwiający mu dokonywanie wypłaty środków znajdujących się na danym rachunku płatniczym na rachunek bankowy Autora. Autor nie świadczy na rzecz Klienta żadnych usług płatniczych.

4.4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

 

 1. Zasady korzystania z zakupionych Towarów.

5.1.  Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu i Sklepu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5.2.  Zakupione Produkty mogą być trwale oznakowane jako pochodzące od Użytkownika, który dokonał zakupu w Sklepie lub otrzymał bezpłatny Produkt.

5.3. Oznaczenia Produktu nie ujawniają danych osobowych Użytkownika, a służą wyłącznie do identyfikacji pochodzenia Produktu w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa.

5.4. Każdy Klient kupujący Towar w Sklepie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.

5.5.  Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Towaru lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest także dystrybuowanie Towaru, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne bez zgody Autora.

5.6.  Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Towaru w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji Właściciel  może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Klienta z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

 

 1. Reklamacje.

6.1.  Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy bg.tomczyk@gmail.com

6.2.  W przypadku, gdy zakupiony Towar  okaże się wadliwy, przede wszystkim kiedy nie może się uruchomić, jest niepełny, nieczytelny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Sklepu, Użytkownik może w terminie 30 dni wystąpić do Autora z reklamacją.

6.3.  Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika: imię, nazwisko, numer zamówienia, datę transakcji – tak by Autor mógł zidentyfikować osobę składającą reklamację, oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.

6.4. Autor rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji.

6.5. Okres, o którym mowa powyżej, może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu.

6.6. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Autor poinformuje Klienta za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez klienta.

6.7.  W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Autor udostępnia Klientowi. Towar pozbawiony wad lub dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania formularza zwrotu.

 

 1. Odstąpienie od umowy.

7.1.  W terminie 14 dni od daty zakupu w Sklepie Klient będący konsumentem ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy bez podania przyczyny.

7.2.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje jednak Użytkownikowi, który dokonał zakupu Produktu online, lub innych treści cyfrowych w serwisie zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 1. Zmiany regulaminu.

8.1.  Niniejszy dokument może ulegać zmianom.

8.2. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na swoich stronach internetowych. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na adresy e-mail.

8.3. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Klient będący konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Korzystanie przez Klienta z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

 

 1. Wyłączenie odpowiedzialności.

9.1.  Autor nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem ze Sklepu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Sklepie lub zawartych w Towarach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.

9.2.  Autor nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie pełnej.

9.3.  Autor – o ile wadliwe działanie jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od Autora i którym nie sposób było zapobiec mimo dochowania należytej staranności – nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

9.4.  Autor zastrzega sobie – po uprzednim uprzedzeniu Klienta będącego konsumentem – prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Sklepu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Autora.

 

 1. Postanowienia końcowe.

10.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

10.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

10.3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta  będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

10.3.  Regulamin i Polityka Prywatności serwisu podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej.

10.4.  Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

10.5.  W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

10.6.  Autor zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli umowa zawarta jest z Konsumentem, przeniesienie to wymaga jego zgody.

10.7. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa powyżej, Klient zostanie o wyżej wskazanym fakcie poinformowany zawiadomieniem.

10.8. Klient będący Konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie ze skutkiem określonym powyżej.